Obchodné podmienky

Časť I.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi


1.     Všeobecné ustanovenia


1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je spoločnosť DAREX s.r.o., IČO: 34 096 981, sídlo: Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta, zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 59/T(ďalej len „obchodník") a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka (resp. kúpa a predaj tovaru na základe osobitnej požiadavky spotrebiteľa, ktorý sa na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka nenachádza).


Kontaktné údaje obchodníka:

e - mail: info@dtparfemy.sk

telefón: +421 907 043 818

IČ DPH : SK2021558902

DIČ: 2021558902
korešpondenčná adresa:
Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
banka:
VÚB Banka

č. účtu: CZ19 2010 0000 0025 0216 2471
IBAN: 
CZ19 2010 0000 0025 0216 2471

BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21
fax č. 033/321 25 23


1.2.   Spotrebiteľom sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie kupujúci. Obchodníkom sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie predávajúci.


1.3.   Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.


1.4.  Spotrebiteľ pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.


1.5.  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiteľskej zmluvy. V prípade, že obchodník a spotrebiteľ uzatvoria písomnú spotrebiteľskú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


2.     Spôsob uzatvárania spotrebiteľskej zmluvy


2.1       Spotrebiteľská zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy spotrebiteľa obchodníkom vo forme spotrebiteľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka (ďalej len „objednávka“). V prípade ak obchodník a spotrebiteľ uzatvoria spotrebiteľskú  zmluvu prostredníctvom webovej stránkyhttps://www.dtparfemy.sk/ obchodník je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH.Podmienkou uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy je pravdivé a úplnévyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.


2.2       Záväznéakceptovanie návrhu uskutoční obchodník najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky.Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky spotrebiteľom označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka, ktoré spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu spotrebiteľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.


2.3       Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom spotrebiteľskej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre spotrebiteľa, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.


2.4       V prípade zistenia chyby v zadanej objednávke, môže spotrebiteľ obchodníka telefonicky alebo e-mailom kontaktovať (kontaktné údaje sú uvedené v úvode týchto podmienok).


2.5       Podľazákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 01.01.2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.


2.6       Obchodník nezabezpečuje, že hodnotenia produktov na svojej webovej stránke, ktoré predáva, pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili.


3.     Práva a povinnosti obchodníka


3.1       Obchodník je povinný:


a)    dodať na základe objednávky potvrdenej obchodníkom spotrebiteľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,


b)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,


c)     odovzdať spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad, digitálny obsah/licenciu, ak je predmetom predaja),


d)    predávať a poskytovať produkt za dohodnutú cenu a poplatky, správne účtovať ceny a poplatky pri predaji a poskytovaní produktu a odovzdať spotrebiteľovi potvrdenie o úhrade ceny,


e)    uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu produktu, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie produktu kontaktoval obchodníka telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS) za zvýšenú tarifu, pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je spotrebiteľ povinný za volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátku textovú správu (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky obchodník,


f)      označiť prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste svojím obchodným menom a sídlom alebo miestom podnikania a prevádzkovým časom určeným pre spotrebiteľov,


g)    predávať použitý tovar alebo tovar s vadami oddelene od ostatných tovarov alebo osobitne označený; to neplatí, ak obchodník ponúka výlučne použitý tovar alebo tovar s vadami,


h)    pred uzavretím zmluvy predviesť tovar alebo prekontrolovať tovar pred spotrebiteľom, ak to povaha tovaru umožňuje a spotrebiteľ o to požiada,


i)      umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť alebo množstvo tovaru predávaného na množstvo,


j)      poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie a dokumenty v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný, a vo forme ustanovenej právnym predpisom, určenej zmluvou alebo na žiadosť spotrebiteľa a bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa v jemu prístupnej forme podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; možnosť súbežného používania iných jazykov, označení, grafických symbolov a piktogramov tým nie je dotknutá,


k)     pri predaji alebo pri poskytovaní produktu dodržiavať vo vzťahu k spotrebiteľovi zásadu rovnakého zaobchádzania,poskytovať spotrebiteľovi službu bezpečným spôsobom a s odbornou starostlivosťou,


l)      poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady služby a o lehote, v ktorej vadu odstráni, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady služby, bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom,


m)   písomne oznámiť spotrebiteľovi dôvody odmietnutia zodpovednosti za vady služby, ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady služby,


n)    pri odstúpení od zmluvy zaokrúhliť úhradu platby za produkt platenú v hotovosti,


o)    poskytnúť súčinnosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky pri mimosúdnom riešení cezhraničného sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom prostredníctvom siete Európskych spotrebiteľských centier.


3.2.  Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od spotrebiteľa za dodaný tovar.


3.3. Obchodník má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

3.4  Obchodník si vyhradzuje právo overiť totožnosť spotrebiteľa alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru spotrebiteľom platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.


4.     Práva a povinnosti spotrebiteľa


4.1. Spotrebiteľ je povinný:


a)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar


b)    zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,


c)     nepoškodzovať dobré obchodné meno obchodníka,


d)    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


4.2. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


4.3 Spotrebiteľ má právo:


a) na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov,


b) na informácie v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona a právne záväzných aktov Európskej únie,


c) na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady produktu,


d) podať podnet orgánu dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa § 26 zákona, ak sa domnieva, že boli porušené práva alebo právom chránené záujmy spotrebiteľa,


e) na primerané finančné zadosťučinenie od osoby, ktorá porušila práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ak spotrebiteľ na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa; pri určovaní výšky primeraného finančného zadosťučinenia súd prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, rozsah, následky, trvanie a okolnosti porušenia práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.


4.4  Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín po odoslaní objednávky bez udania dôvodu.


5.     Dodacie a platobné podmienky


5.1       Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov obchodníka umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.


5.2       Objednaný tovar je možné dodať  na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke spotrebiteľa. Tovar doručujeme prostredníctvom prepravnej služby na spotrebiteľom  zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo u obchodníka.Objednávky sú vybavované v čo najkratšom možnom čase, maximálna dodacia lehota je 3 – 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v prípade dlhšej lehoty o tom obchodník spotrebiteľa bude bezodkladne informovať. Ak obchodník nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, spotrebiteľ ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak obchodník nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.


5.3       Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky spotrebiteľaobchodníkom. V prípade, ak spotrebiteľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 18 pracovných dní po uplynutílehoty uvedenej v spotrebiteľskej zmluve, záväznej akceptácii, je obchodník oprávnený odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy a predať tovartretej osobe. V prípade, že si spotrebiteľ tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, jepovinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.


5.4       Obchodník je oprávnený vyzvať spotrebiteľa na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v spotrebiteľskej zmluve.


5.5       Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky obchodníkom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v spotrebiteľskej zmluve inak.


5.6       V prípade, ak obchodník dopraví tovar spotrebiteľovi na miesto určené v spotrebiteľskej zmluve spotrebiteľom, spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v spotrebiteľskej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru.1. Osobný odber , manipulačný poplatok (v Galante alebo v Seredi)
(odber v predajni DT Parfémy, OC Galaxia , Hlavná 929/6, Galanta, 92401 alebo podľa dohody DT Parfémy, Nám. Slobody 1196/19, Sereď, 92601)

1 € s DPH

2. Slovenská pošta - EXPRES KURIÉR, doručenie na adresu, t.j. domov alebo do firmy, ako uvediete v objednávke.

3,90 € s DPH

3. Slovenská pošta - doručenie na poštu, tovar Vám bude doručený do druhého dňa na najbližšiu poštu podľa PSČ, ktoré uvediete v objednávke.

2,90 € s DPH

4. GLS kuriér

13,00 € s DPH

Príplatok za dobierku

0 € s DPH


5.7    S potrebiteľ je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a zajeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom, má tentomožnosť ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je povinný dopravca vyhotoviť tzv.škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť spotrebiteľa. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného obchodníkovi môže obchodník po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a vprípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebnépreukázať. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu: info@dtparfemy.sk spísať s dopravcom škodový zápis a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou na adresu obchodníka. V opačnom prípade reklamáciu takéhoto druhu tovaru bude možné uznať len ak spotrebiteľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.


5.8       Spotrebiteľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.2.Obchodných podmienok odstúpiť od  spotrebiteľskej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi užzaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od doručeniaodstúpenia od spotrebiteľskej zmluvy rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho, aby boli spotrebiteľovi účtované ďalšiepoplatky.


5.9       V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad,ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu. Pri osobnom odbere je daňový doklad spotrebiteľovi vydaný ihneď.


5.10     Spôsoby platieb: platba na dobierku u prepravcu (v hotovosti alebo platobnou kartou), platba pri prevzatí, vopred bankovým prevodom. Poplatok za dobierku je vo výške 1 Eur za zásielku, poplatok ktorý predstavuje skutočné náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby.


5.11     Obchodník je platcom DPH. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.


6.     Kúpna cena


6.1       Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v spotrebiteľskej zmluve a/alebo podľa cenníka obchodníka platného v čase uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") platbou na dobierku u prepravcu (v hotovosti alebo platobnou kartou).Všetky ceny uvedené na internetovej stránke obchodníka sú konečné. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky. Za tovar platí spotrebiteľ cenu, aká je uvedená na internetovej stránke obchodníka v čase vykonania objednávky. Individuálne zľavy pre spotrebiteľov sú predmetom osobitnej dohody.


6.2       V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka. 


6.3       Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa spotrebiteľskej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


6.4       V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu za tovar dohodnutý v spotrebiteľskej zmluve, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


6.5       Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.


7.     Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1       Tovar zostáva majetkom obchodníka až do úplného zaplatenia kúpnej cenyspotrebiteľom. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.


7.2       Nebezpečenstvonáhodnej skazy, náhodného zhoršenia, straty veci alebo inej škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamihom dodania tovaru. 


8.     Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)


8.1  Obchodník zodpovedá za vady tovaru a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u obchodníka podľa platného reklamačného poriadku. 


8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.


8.3  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľom od obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.


8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.


8.5  Spotrebiteľ má právo uplatniť si u obchodníka záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo obchodník, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u obchodníka. 


8.6. Spotrebiteľ je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.


8.7. Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, a návodu oprávnenému zástupcovi obchodníka, a preukázaní, že tovar bol zakúpený u obchodníka a je v záručnej dobe (napríklad dokladom o zaplatení, záručným listom, atď.).


8.8  Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, resp. požadovať reklamáciu tovaru len v prípade, ak vytkol vadu obchodníkovi do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.


8.9 Reklamácie vybavuje obchodník písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni obchodníka tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva na adresu DAREX s.r.o.,Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta, vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom na adresu DAREX s.r.o.,Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta, alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zakúpení tovaru (resp. o zaplatení kúpnej ceny) v prípade ak slúži ako záručný list. Podobu formulára určí obchodník a jeho vzor umiestni na internetovej stránke obchodníka. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru, ako aj časový okamih zistenia vady. Tovar zaslaný na dobierku obchodník nepreberá. Obchodník odporúča spotrebiteľovi reklamovaný tovar poistiť. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:


a)    doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od spotrebiteľa obchodníkovi,


b)    doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od spotrebiteľa obchodníkovi.


c)     doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od spotrebiteľa obchodníkovi


Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi, a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:


a)    doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od spotrebiteľa obchodníkovi,


b)    vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou obchodníkom, ktorá o obhliadke vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie,


Reklamačný formulár je možné stiahntu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár).Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta,ak obchodník alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na obchodníka a kontaktujte hona tel. číslo+421 907 043 818,prípadne na e-mail:info@dtparfemy.sk 


Vyššie uvedené odporúčanie pre uplatnenie reklamácie nevylučuje uplatnenie reklamácie zo strany spotrebiteľa iným spôsobom.                     


8.10. Obchodník je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby.


8.11 V mieste určenom na prijímanie reklamácií podľa týchto obchodných podmienok je obchodník povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.


8.12     Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bol spotrebiteľ v dobe uzatvárania zmluvy upozornený obchodníkom, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola spotrebiteľská zmluva uzatvorená, musel vedieť.


8.13     Obchodník poskytne spotrebiteľovi písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, resp. o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom. Obchodník v potvrdení o prijatí reklamácie uvedie primeranú lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota na odstránenie vady je najviac 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.


8.14     Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.


8.15     Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.


8.16     Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.


8.17     Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval. Na účely opravy alebo výmeny spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní vec obchodníkovi. Náklady prevzatia veci znáša obchodník.


8.18     Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu spotrebiteľ dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak spotrebiteľneprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.


8.19     Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí spotrebiteľ na náklady a nebezpečenstvo obchodníka.


8.20     Pri odstránení vady výmenou veci nemá obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou


8.21     Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:


a)    ak spotrebiteľ nepreukáže, že vadný tovar kúpil u obchodníka,


b)    neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,


c)     uplynutím záručnej doby tovaru,


d)    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným spotrebiteľom,


e)    používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,


f)      neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,


g)    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,


h)    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,


i)      poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,


j)      neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,


k)     zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, či použitia nesprávneho náradia.


8.23  Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od spotrebiteľskej   zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty v prípade, ak


a) obchodník vec neopravil ani nevymenil,


b) obchodník vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,


c) obchodník odmietol odstrániť vadu z dôvodu, že oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti,


d) vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,


e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, alebo


f) obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.


8.22     Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.


8.23     Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.


8.24     Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy, ak sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie obchodník.


8.25     Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, spotrebiteľ môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.


8.26     Spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec obchodníkovi na náklady obchodníka. Obchodník zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak obchodník vec v primeranej lehote neodstráni, môže spotrebiteľ zabezpečiť odstránenie a doručenie veci obchodníkovi na náklady a nebezpečenstvo obchodníka.


8.27     Obchodník po odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci obchodníkovi alebo po preukázaní, že spotrebiteľ zaslal vec obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.


8.28     Obchodník vráti kúpnu cenu spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri zaplatení kúpnej ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša obchodník.


8.29     Obchodník nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od spotrebiteľskej zmluvy.


8.32     Záručná doba je dva roky (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady poskytnutá spotrebiteľská záruka) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty.Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. 


8.33     Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.


8.34     Záručná doba pri použitom tovare je 1 rok a začína plynúť odo dňa dodania tovaru.


8.35     V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


9.     Osobné údaje a ich ochrana


9.1       Obchodník prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) azákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov. Spotrebiteľsúhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto pravidiel (kliknutím sem sa Vám zobrazí Ochrana osobných údajov).


10.  Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, nemožnosť odstúpenia od spotrebiteľskej zmluvy


10.1     Obchodník je oprávnený odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v spotrebiteľskej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich zospotrebiteľskej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v spotrebiteľskej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvyrovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s obchodníkom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.Obchodník je oprávnený odstúpiť od spotrebiteľskejzmluvy aj v prípade, ak spotrebiteľ neprevzal tovar do 14 pracovných dní odo dňa kedy bol spotrebiteľ povinný tento tovar prevziať.


10.2     Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do


a) 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dňa uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,


b) 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.


10.3     Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:


a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,


b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,


c) tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru. 


10.4     Spotrebiteľ odoslaním objednávky obchodníkovi potvrdzuje, že obchodník včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.


10.5     Spotrebiteľ môže u obchodníka uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a tento zaslať na adresu Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).


10.6     Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov.


10.7     Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil; to neplatí, ak sa strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy.


10.8     Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.


10.9     Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak obchodník na základe spotrebiteľskej zmluvy dodal alebo poskytol viacero produktov.


10.10   Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od spotrebiteľskej zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi na adrese DT Parfemy - Hlavná 929 OC GALAXIA, 924 01 Galanta. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá.


10.11   Pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi.


10.12   Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


10.13   Po odstúpení od zmluvy obchodník vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti so zmluvou, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník vráti spotrebiteľovi všetky platby podľa predchádzajúcej vety v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy. Obchodník však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s obchodníkom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Namiesto vrátenia platby si môže spotrebiteľ podľa dohody s obchodníkom vybrať iný tovar.


10.14   Obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od spotrebiteľa doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi. Platba za zakúpený tovar bude obchodníkom uhradená spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na uvedenú adresu obchodníka alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.


10.15   Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ak na základe spotrebiteľskej zmluvy bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou.


10.16   V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má obchodník voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. obchodník má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.


10.17   Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať obchodníkovi tovar spolu s príslušenstvom.


10.18   Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2 EUR do 100 EUR.


10.19   V prípade, že spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v článku 8. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy nie je platné a účinné a obchodník nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľovi, a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.


10.20   Úhrada platby za produkt pri odstúpení od zmluvy platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je úhrada podľa prvej vety súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje sa až výsledná úhrada. Úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.


10.21. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je


a)    poskytnutie služby, ak 1. došlo k úplnému poskytnutiu služby a 2. poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
b)    dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c)     dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
d)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)      predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)    predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,

h)    vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,
i)      dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

j)      dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,
k)     tovar zakúpený na verejnej dražbe,

l)      poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

m)   dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a

2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.


10.22   Pri vystavení dobropisu môže byť od spotrebiteľa vyžadovaný k nahliadnutiu platný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv spotrebiteľa a preukázania sa. Predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov uvedených na občianskom preukaze a to po dobu nahliadnutia naň.


10.23   Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa(výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude obchodník ihneď kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak spotrebiteľ zaplatil preddavok, bude mu tento bezodkladne prevedený späť na účet alebo adresu. V prípade storna objednávky kontaktujte obchodníka.


11.  Alternatívne riešenie sporov


11.1     Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na obchodníka: info@dtparfemy.sk, spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu 5,- EUR vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.


11.2     Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 


12.  Záverečné ustanovenia


12.1. Obchodník sa spotrebiteľovi zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Obchodník nezodpovedá spotrebiteľovi za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú uvedením nesprávnej adresy spotrebiteľa.


12.2. V prípade, ak je spotrebiteľská zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 


12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.


12.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


ČasťII.
Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

 1.     Všeobecné ustanovenia


1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DAREX s.r.o., IČO: 34 096 981, sídlo: Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta, zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 59/T (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim –osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (resp. kúpa a predaj tovaru na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, ktorý sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho nenachádza).


Kontaktné údaje predávajúceho :


e - mail: info@dtparfemy.sk

telefón: +421 907 043 818

IČ DPH : SK2021558902

DIČ: 2021558902
korešpondenčná adresa:
Z. Kodálya 790/12, 924 01 Galanta

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
banka:
VÚB Banka

č. účtu: CZ19 2010 0000 0025 0216 2471
IBAN: 
CZ19 2010 0000 0025 0216 2471

          BIC(SWIFT):FIOBCZPPXXX


1.2  Kupujúcim sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ“). Predávajúcim sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie obchodník.


1.3  Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


1.4  Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa.


1.5  Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II. môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.


1.6  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.


1.7  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


1.8  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


2.     Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy s podnikateľom


2.1.   Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho https://www.dtparfemy.sk/(ďalej len „objednávka“).Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH.Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.


2.2.   Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční predávajúci najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.


2.3.   Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. 


2.4.   Podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.


3.     Práva a povinnosti predávajúceho


3.1.   Predávajúci je povinný:


a)    dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

c)     odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad, digitálny obsah/licenciu, ak je predmetom predaja).


3.2.   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


3.3.   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.


3.4.   Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. 


4.     Práva a povinnosti kupujúceho - podnikateľa


4.1.   Kupujúci je povinný:


a)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b)    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c)    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d)    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


4.2.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


4.3.   Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín po odoslaní objednávky bez udania dôvodu.


5.     Dodacie a platobné podmienky pre podnikateľov


5.1.   Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 


5.2.   Objednaný tovar je možné dodať na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke kupujúceho. Tovar doručujeme prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo poštou na kupujúcim zvolenú adresu, resp. je možné ho prevziať osobne. Objednávky sú vybavované v čo najkratšom možnom čase, maximálna dodacia lehota je 3 - 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v prípade dlhšej lehoty o tom predávajúci kupujúceho bude bezodkladne informovať. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 


5.3.   Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 18 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.


5.4.   Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. 


5.5.   Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.


5.6.   V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru.1. Osobný odber , manipulačný poplatok (v Galante alebo v Seredi)
(odber v predajni DT Parfémy, OC Galaxia , Hlavná 929/6, Galanta, 92401 alebo podľa dohody DT Parfémy, Nám. Slobody 1196/19, Sereď, 92601)

1 € s DPH

2. Slovenská pošta - EXPRES KURIÉR, doručenie na adresu, t.j. domov alebo do firmy, ako uvediete v objednávke.

3,90 € s DPH

3. Slovenská pošta - doručenie na poštu, tovar Vám bude doručený do druhého dňa na najbližšiu poštu podľa PSČ, ktoré uvediete v objednávke.

2,90 € s DPH

4. GLS kuriér

13,00 € s DPH

Príplatok za dobierku

0 € s DPH


5.7.   Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, má tento možnosť ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je povinný dopravca vyhotoviť tzv. škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť prostredníctvom e-mailu naadresu: info@dtparfemy.sk spísať s dopravcom škodový zápis a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou na adresupredávajúceho. V opačnom prípade reklamáciu takéhoto druhu tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.


5.8.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia beztoho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. 


5.9.   V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu. Pri osobnom odbere je daňový doklad kupujúcemu vydaný ihneď.


5.10. Spôsoby platieb: platba na dobierku u prepravcu (v hotovosti alebo platobnou kartou), platba pri prevzatí, vopred bankovým prevodom. Poplatok za dobierku je vo výške 1 Eur za zásielku, poplatok ktorý predstavuje skutočné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby.


5.11. Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.


6.     Kúpna cena


6.1.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena")platbou na dobierku u prepravcu (v hotovosti alebo platobnou kartou).Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky. Za tovar platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.


6.2.   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 


6.3.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


6.4.   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


6.5.   Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.


7.     Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1.   Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.


7.2.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


8.     Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) pre podnikateľov


8.1.   Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.


8.2.   Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok


8.3.   Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


8.4.   Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.


8.5.   Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


8.6.   Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


8.7.   Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentáciea návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho, resp. servisnému stredisku spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení.


8.8.   Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. Vtedy si zákazník uplatní reklamáciu tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva na adresu Z. Kodálya 790/12, 924 01Galanta,a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom, alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu reklamovaný tovar poistiť. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:


a)    doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b)    doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od kupujúceho predávajúcemu,
c)     doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu, ak ich kupujúci obdržal.


Reklamačný formulár je možstiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu Z. Kodálya 790/12, 924 01Galanta,ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 907 043 818, prípadne na e-mail info@dtparfemy.sk


8.9.   Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Každú vadu tovaru posudzuje jeho výrobca, ktorý sa vyjadrí, či vadu zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Toto vyjadrenie výrobcu je pre ukončenie reklamačného konania smerodajné.


8.10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienoksa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.


8.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


8.12. Predávajúci si vyhradzuje právo namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.


8.13. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:


a)      nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru, alebo dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list

b)    neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c)     uplynutím záručnej doby tovaru,

d)    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

e)    používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)      neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)      poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j)      neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k)     zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, či použitia nesprávneho náradia.


8.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:


a)    odovzdaním opraveného tovaru,

b)    výmenou tovaru,

c)     vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)      odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


8.15. Záručná doba zodpovedá záručnej dobe podľa stanovenia výrobcu, inak je záručná doba12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.


8.16. Záručná doba uvedená v Obchodných podmienkach pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi, je v súlade s Občianskym zákonníkom a nemá vzťah k podnikateľom a na tieto všeobecné obchodné podmienky sa teda neuplatňuje.


8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.


8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


8.19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.13.týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.


8.20. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.


8.21. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.


8.22. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:


a)    požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b)    požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c)     požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d)    odstúpiť od zmluvy.


8.23. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.22. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.


8.24. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.23., má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.


8.25. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.


8.26. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.


8.27. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 8.10. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov.


8.28. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 8.27. alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 8.27.


8.29. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu8.27. alebo 8.28., môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu8.27. alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.


8.30. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.


8.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.


8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.


8.33. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu. 


8.34. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie na pobočke v prípade nákupu podnikateľa, platcu DPH:


a)    tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba.

b)    ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie konateľa s číslom Občianskeho preukazu u povereného zamestnanca.

c)     na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa platným Občianskym preukazom a Výpisom z Obchodného resp. Živnostenského registra, aby sa predchádzalo zámene osôb pri preberaní tovaru.


9.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom


9.1.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 14 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. 


9.2.   Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo na neumožnenie odstúpenia, vzhľadom k povahe výrobku a jeho stavu v čase vrátenia.


9.3.   Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,


10.  Záverečné ustanovenia


10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


10.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby).


10.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.


10.4. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.8. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.


10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.


10.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


V Galante, dňa 1.7.2024